Group exhibitions


Galerie fasáda, POHLED DO OKNA, Prague, 2020

Fasáda je název mimořádného výstavního prostoru, jenž vznikl za cílem propagace současného českého umění a oživení nejen poškozené fasády domu v Divadelní ulici. Záměrem debutující výstavy Pohled do okna, která byla v sobotu 19. 9. 2020 slavnostně zahájena, je komunikace s divákem a konfrontace rezonující mezi dílem a osobně nabytou zkušeností každého z nás. Svou volnou vizuální reflexí na stejné téma se do konceptu zapojilo 14 vyhledávaných umělců současné generace od Miloše Šejna či Veroniky Šrek Bromové přes Jakuba Špaňhela až po Sofii Švejdovou.

Vystavující umělci:

Veronika Šrek Bromová, Veronika Drahotová , Roman Franta, Lukáš Miffek, Petra Nováková Ondreičková, Michal Ožibko, Petr Písařík, Magdalena Rajnohová, Julius Reichel, Lu Jindrák Skřivánková, Miloš Šejn, Jakub Špaňhel, Sofie Švejdová, Yvonne Vácha


Dark Room, UNIT OF TEMPORALITY, Prague, 2020

(EN)
Unit of temporality is about the examination of meanings. What are work and its results like, when we know both will perish. Contemplating time and our relationship in it. The position of the state of temporary existence. From Anicca to Heidegger. What is temporary is human, what is not is divine.
Existing in a space on the border of past and future. Tomorrow it’s value can shift from one to zero. What does it mean to come into being and to cease existing. Letting go with interventions, that too will fade as will this space. What is the essence of things? Knowing not only how to start, but also how to end.
We know of our existence as a temporary state, we know our surroundings formed and will once perish. In spite of all this, we understand temporality not.
Tomorrow we won’t remember today. We won’t remember this state of consciousness. We do not live yesterday. It doesn’t exist anymore.
Collaboration between SVĚTOVA 1 and Artconfer
Curator: Zai Xu
Artists: Tomáš Vaněk, Sofie Švejdová

(CZ)
Jednotka dočasnosti je zkoumání významů.
Jaká je práce a její výsledek, když víme, že obojí je pomíjivé.
Přemýšlení o čase a našem vztahu v něm. Pozice stavu dočasné existence.
Od Aniččy až po Heideggera. To, co je dočasné, je lidské, co není, je božské.
Pobývání v prostoru, který je na pomezí minulého a budoucího. Kdy se jeho hodnota může zítra změnit z jedna na nulu.
Co to znamená, když něco vzniká a zaniká. Oproštění s intervencemi, které zmizí tak, jako zmizí tento prostor. Jaká je podstata věcí. Umět začít, ale i skončit.
Víme o své existenci jako o dočasném stavu, víme o svém okolí, že vzniklo a jednou zanikne. Navzdory tomu dočasnosti nerozumíme.
Jsme směsí odumírajících a obnovujících se buněk. Nádech a výdech. Je to naším základním stavem.
Zítra už si na dnešek nevzpomeneme, na tenhle stav vědomí. Včerejšek už neprožíváme, to už neexistuje.
Spolupráce mezi SVĚTOVA 1 a Artconfer

Kurátor: Zai Xu
Umělci: Tomáš Vaněk, Sofie Švejdová


Drawing/kresba: Tomáš Vaněk


DARK Matter does not MATTER_Black Friday_Worm up #1, White Pearl Gallery, Prague, 2019

(CZ)
Působení temné hmoty bylo detekováno i v cashflow kvadrantu. Systém se zdá být oproštěn od zvyku, plánování, trhu a smíšení. Silná teorie emergence však předpokládá, že alespoň některé její jevy jsou stále entitami samy o sobě. Vzhledem k její více, než 90% fyzické absenci, je její porozumění a původ, běžnou myslí neuchopitelné. Divize 16 autorů, ale nemusí pro získání finanční gramotnosti vystřelit do vesmíru. Aby vnesli světlo do stínů, podstoupí zkoušku černého pátku., tj.: přejdou ze stavu červených čísel do (brutto) – (netto) – sebe holdingu.
Celosvětový černý svátek, jehož začátek se datuje od pádu hmotové velmoci, doprovázený celosvětovým tripem, etablovaným za podpory Rockefeller nadace, zpravidla graduje by Cyber Monday. Recese umělců má však za cíl jinou spekulaci. Vše- prostorová instalace #1, přetvoří galerii za implicitní náklady, tj (OPC), na červí díru. Výsledkem transformace může nastat přenesení diváka do dimenze Zlatých Sáčků, inc., lepšímu sebepoznání v procesu vzniku vytváření hmot a pravdy o prostorové činnosti společnosti v naší realitě.
Temná hmota se zdá totiž nebýt ve vzduchu, ale ze vzduchu a jen jejím aktivním přijetím se můžeme podílet na její deformaci.


Curator/Kurátor: Alexandra Karpuchina
Artists/Umělci:
Josef Bolf, Black Hole Generation, Jakub Hošek, Jakub Janovský, Tomáš Jetela, Matyáš Maláč, Petr Pelzmann, Stanko Sequens, Vladimír Skrepl, Jan Slanina, Samuel Stano, Sofie Švejdová, Jan Vytiska


Photo by Eva Malušová


Mladí a svěží (Young and Lush), Gallery City of Trutnov, Czech Republic, 2019

(EN)
a guaranteed guide to the youngest generation of painters 
(for current and future collectors)
It´s not just that in a certain generation – those born between 1981 and 1990 – there are several distinctive painting positions – 7+1 – going by their gender – although the very fact that they have appeared is worth highlighting – but naturally the question comes to light (or does it surface?) as to whether something in their style binds them together. Perhaps this questioning of style is an obsession of the art historian, meaning I am unable to gauge its relevance, and yet quality, too, is naturally judged according to certain style criteria.
So…what? They are obviously linked by abstraction, which draws on a certain spatiality, layers of space, depth. Another point of essence is the gesture, which concentrates on the painted line, an undulating stroke that becomes one of the layers, dominating and articulating the image. Is it even a gesture? I fit is, then it is casually disciplined, concentrated.
Curator: Martin Dostál

(CZ)
zaručený průvodce nejmladší malířskou generací
(pro současné i budoucí sběratele i sběratelky)
Nejde jen o to, že se v určité generaci - v rozpětí narození mezi léty 1981 až 1990 - objeví několik významných malířských pozic - 7 + 1 - džendrově - i když už i fakt, že se objeví, stojí za zdůraznění - ale přirozeně se dere na světlo (na povrch?) otázka, zda je něco stylově spojuje. Možná je sice tázání po stylu kunsthistorickou posedlostí, a nevím tedy nakolik relevantní - ale i kvalita se přirozeně posuzuje podle nějakých stylových kritérií.
Takže co? Zjevně je propojuje abstrakce; ta pracuje s jistou prostorovostí, vrstvami prostoru, hloubkou. Podstatné je rovněž gesto, které se ovšem koncentruje na malířskou linii, rozvlněnou čáru, která se stává jednou z vrstev, dominuje, artikuluje obraz. Je to vůbec gesto? Jestli je, tak uvolněně zkázněné, koncentrované.
Kurátor: Martin Dostál
BEZ OBAV. PAPÍR HOŘÍ!, Gallery City of Pilsen, Czech Republic, 2018

(CZ)
Výstava, která se zaměřuje na kresby a práce na papíře, svádí dohromady umělkyně a umělce rozličných generací. V časovém oblouku od konce 60. let do současnosti, v rozličných formátech a také různými technikami, překvapí diváka výrazovými a formálními možnostmi tohoto média. Nejde však jen o formální aspekty, pro každého ze zúčastněných umělců je kresba svrchovanou uměleckou disciplínou, kterou se vyjadřuje k podstatě své existence, komentuje společenské otázky či osvěžuje médium kresby romantizujícími, intimními a emocionálními aspekty. Výstava také zdůrazňuje význam osobitého autorského rukopisu každého ze zúčastněných.

Bezpochyby by šlo výstavně rozšířit množství umělců, kteří pracují pozoruhodně v médiu kresby, či na papíře jako takovém. Ale stanovil jsem si maximum autorů na čísle deset. A dodržel, i z důvodu, aby měl každý z umělců dostatečný prostor. Přes věkové rozpětí zúčastněných mám pocit, že výstava při překvapivých akcentech různosti námětů, formátů a technik, má vnitřní soudržnost, a dotýká se podstatných témat, souvisejících s životem každého z nás. Pozorný divák pak odhalí, že ve dvou případech jsem částečně zašel i mimo médium papíru. Hranice je zkrátka dobré překračovat.


Curator/Kurátor: Martin Dostál
Artists/Umělci:
Jiří David (1956), Filip Dvořák (1990), Jan Knap (1949), David Krňanský (1987), Milan Kunc (1944), Milan Ressel (1934), Sofie Švejdová (1990), Alex Yordanova (1987), Josef Zlamal (1983), Petr Zubek (1967)

Mladí a svěží (Young and Lush), Galerie 101, Prague, 2018

(EN)
a guaranteed guide to the youngest generation of painters 
(for current and future collectors)
It´s not just that in a certain generation – those born between 1981 and 1990 – there are several distinctive painting positions – 7+1 – going by their gender – although the very fact that they have appeared is worth highlighting – but naturally the question comes to light (or does it surface?) as to whether something in their style binds them together. Perhaps this questioning of style is an obsession of the art historian, meaning I am unable to gauge its relevance, and yet quality, too, is naturally judged according to certain style criteria.
So…what? They are obviously linked by abstraction, which draws on a certain spatiality, layers of space, depth. Another point of essence is the gesture, which concentrates on the painted line, an undulating stroke that becomes one of the layers, dominating and articulating the image. Is it even a gesture? I fit is, then it is casually disciplined, concentrated.
Curator: Martin Dostál

(CZ)
zaručený průvodce nejmladší malířskou generací
(pro současné i budoucí sběratele i sběratelky)
Nejde jen o to, že se v určité generaci - v rozpětí narození mezi léty 1981 až 1990 - objeví několik významných malířských pozic - 7 + 1 - džendrově - i když už i fakt, že se objeví, stojí za zdůraznění - ale přirozeně se dere na světlo (na povrch?) otázka, zda je něco stylově spojuje. Možná je sice tázání po stylu kunsthistorickou posedlostí, a nevím tedy nakolik relevantní - ale i kvalita se přirozeně posuzuje podle nějakých stylových kritérií.
Takže co? Zjevně je propojuje abstrakce; ta pracuje s jistou prostorovostí, vrstvami prostoru, hloubkou. Podstatné je rovněž gesto, které se ovšem koncentruje na malířskou linii, rozvlněnou čáru, která se stává jednou z vrstev, dominuje, artikuluje obraz. Je to vůbec gesto? Jestli je, tak uvolněně zkázněné, koncentrované.
Kurátor: Martin Dostál

Artists/Umělci:
Filip Dvořák (1990), David Krňanský (1987), Martin Lukáč (1989), Břetislav Malý (1985), Tomáš Predka (1986), Julius Reichel (1981), Sofie Švejdová (1990), Namor Ynrobyv (1988)
Mladí a svěží (Young and Lush), Gallery City of Pilsen, Czech Republic, 2018


(EN)
The enjoyment of beauty has a peculiar, mildly intoxicating quality of feeling...The science of aesthetics investigates the conditions under which things are felt as beautiful, but it has been unable to give any explanation of the nature and origin of beauty...Psychoanalysis, unfortunately, has scarcely anything to say about beauty either.
(Sigmund Freud, ‘Civilization and its discontents’ (1930), Civilization, Society and Religion: Group Psychology, Civilization and its Discontents and Other Works, trans. James Strachey (Harmondsworth: Penguin, 1985), pp.270–71.)
Art Dialog - Interspaces 2016, Galerie Klatovy/ Klenová, Czech Republic, 2016

(EN)
The Art Symposium, called Art Dialog – Interspaces follows the tradition of international meetings of teachers and students of universities of the Arts in the Sýpka Klenová. It is a creative meeting of professors, students and graduates of universities that are involved in the realization of projects in the interesting space of Sýpka Klenová and its surroundings. The cooperation is based on mutual sharing of student and pedagogical experience, but also on the confrontation of live art and environment of West Bohemian nature in the same period of time.

(CZ)
Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých škol s uměleckým zaměřením v Sýpce Klenová. Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v zajímavém prostoru Sýpky a jejím okolí. Spolupráce je postavena na vzájemném předávání studentských a pedagogických zkušeností, ale i na konfrontaci živého umění a prostředí západočeské přírody ve stejné době.

The following schools took part in the symposium/Sympozia se zúčastnily tyto školy:
Kunst Akademie Dusseldorf, Německo, University of Colorado at Boulder, USA, AVU Praha, VŠUP Praha, FDU ZČU Plzeň, FAVU VUT Brno a FUD UJEP Ústí nad Labem.
L´Accrochage, Jiri Svestka Gallery, Berlin, 2015

Artists/Umělci:
Jiří Černický, Andrej Dúbravský, Jårg Geismar, Krištof Kintera, Maki Na Kamura, Katarína Poliačiková, Pavel Příkaský, Sofie Švejdová

(EN)
The Art Symposium, called Art Dialog – Interspaces follows the tradition of international meetings of teachers and students of universities of the Arts in the Sýpka Klenová. It is a creative meeting of professors, students and graduates of universities that are involved in the realization of projects in the interesting space of Sýpka Klenová and its surroundings. The cooperation is based on mutual sharing of student and pedagogical experience, but also on the confrontation of live art and environment of West Bohemian nature in the same period of time.

(CZ)
Výtvarné sympozium s názvem Art Dialog – Meziprostory navazuje na tradici mezinárodních setkání pedagogů a studentů vysokých škol s uměleckým zaměřením v Sýpce Klenová. Jde o tvůrčí setkání pedagogů, studentů a absolventů sedmi vysokých uměleckých škol při společné realizaci projektů v zajímavém prostoru Sýpky a jejím okolí. Spolupráce je postavena na vzájemném předávání studentských a pedagogických zkušeností, ale i na konfrontaci živého umění a prostředí západočeské přírody ve stejné době.

Artists/Umělci:
Viktorie Lörinczová, Barbora Klimszová, Simona Krausová, Kateřina Kubalová , Lenka Tyrpeklová, Matěj Zet, Sofie Švejdová, Zdeněk Svejkovský a Tomáš Šrámek.